Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

tytek
11:28
3662 c024 500
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
tytek
11:27
3970 8653 500
Reposted fromstundism stundism viakelu kelu
tytek
11:26
4389 20ea
Reality is fascist, more news at 11.
Reposted fromkelu kelu
tytek
11:26
Reposted fromFlau Flau viakelu kelu
tytek
11:24
Fun fact. Kiedyś napisałem felieton będący analizą pojęcia faktu. Wykazałem związki z pojęciem prawdy i obiektywnym charakterze jednego i drugiego. I autentycznie usłyszałem od kogoś, że tekst tracił FASZYZMEM :V
Reposted frompanpancerny panpancerny viakelu kelu
tytek
11:24
1713 9691 500
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
tytek
11:24
3699 e2cd 500
cicero on the jews
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
tytek
11:24
4563 a4f9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakelu kelu
tytek
11:24
4757 400c 500
Reposted fromkelu kelu viaregcord regcord

November 08 2018

tytek
19:01
4072 d3cb 500
Reposted fromtymka tymka viakelu kelu
tytek
19:01
1831 7b46 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakelu kelu
tytek
19:01
Reposted fromzelbekon zelbekon viakelu kelu
tytek
19:00
0406 b616 500
Reposted frompomoor pomoor viakelu kelu

November 07 2018

tytek
21:02
2040 a611 500
Reposted fromstundism stundism viaTehawanka Tehawanka
tytek
21:01
Reposted fromtgs tgs viaTehawanka Tehawanka
tytek
21:01
0314 e31d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaTehawanka Tehawanka
tytek
21:00
0689 d84a
Reposted fromfungi fungi viaNayu Nayu
tytek
21:00
2749 cb90 500
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
tytek
21:00
2745 09fb 500
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
tytek
21:00
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl